ریاست موسسه خردگرایان مطهر

دکتر علیرضا بیدخوری
دکتر علیرضا بیدخوریدکترای برنامه ریزی شهری از دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علیرضا بیدخوری
دکتر علیرضا بیدخوریدکترای برنامه ریزی شهری از دانشگاه فردوسی مشهد

راه های دسترسی

تلفن تماس:

051-38844986
051-38844987
051-38844989
051-38842227
051-38825002
051-38835002
آدرس:
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار لادن، نبش لادن 22
پست الکترونیک: info@motahar.ac.ir
آدرس کانال ایتا: eitaa.com/motahar_ac_ir

© موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر - تاسیس ۱۳۸۵